5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 28 bao gồm các nội dung:

  • Nền tạp với Maskpro;
  • Maskpro cao cấp;
  • Thiết kế nền Pro;
  • Tạo bóng đổ;
  • Bộ gõ TV Unikey;
  • Cài font chữ tiếng Việt.